Program wyborczy

PROGRAM WYBORCZY
kandydata na burmistrza miasta Ostrów Mazowiecka
Jerzego Bauera oraz kandydatów do Rady Miasta Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość

Budujemy miasto dobre na przyszłość   
WSTĘP
Budujemy miasto dobre na przyszłość, otwarte na potrzeby mieszkańców. Jesteśmy za nie współodpowiedzialni. Usprawniamy sposób podejmowania decyzji i dzięki temu przyspieszamy rozwój miasta. Korzystając z naszego doświadczenia, będziemy konsekwentnie dążyć do poprawy jakości życia w Ostrowi Mazowieckiej. Skutecznie wykorzystamy szanse na pozyskanie kolejnych środków finansowych Rządu Rzeczpospolitej Polskiej i UE.

I. SUKCES JEST W NASZYM ZASIĘGU!1. Dopilnujemy, aby plany budowy dróg ekspresowych, krajowych, wojewódzkich były spójne z interesami miasta. Przykładami działań, które podjęliśmy i będziemy kontynuować są:

1) budowa drogi dojazdowej wzdłuż obwodnicy od ul. Lubiejewskiej do ul. Różańskiej;
2) budowa małej obwodnicy od ul. Małkińskiej do węzła Podborze;
3) przebudowa dróg wojewódzkich 627 i 677 na ulicach: Małkińska, 3 Maja, Grota-Roweckiego, Lubiejewska i Stacyjna.

2. Będziemy realizować długofalowy plan budowy i naprawy dróg miejskich.

1) W pierwszej kolejności zakończymy realizację rozpoczętych inwestycji:

• ul. Lubiejewska – Prusa z dwoma rondami,
• ul. Kościuszki, wraz z sygnalizacją świetlną przy ul. Warchalskiego,
• ul. Wołodyjowskiego,
• ul. Łączna i Saperska,
• ul. Modra – Bielska – Cyprysowa,
• przebudowa ulic w ramach budowy ciągów pieszo-rowerowych: 17 km ścieżek i 15 km chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
• nowe połączenie drogowe: ul. Jagiellońska – Trębickiego,
• ul. Kochanowskiego i ulice sąsiednie.

2) W najbliższym czasie, na podstawie już przygotowanej dokumentacji, zrealizujemy budowę lub remont 24 ulic: Na Polance, Rodziewiczówny, Saperska, Sielska, Artyleryjska, Bajkowa, Bukowa, Dębowa, Działkowa, Gajowa, Kościuszki, Łączna, Najmoły, Nocznickiego, Olszynowa, Ptasia, Pasterska, Lipowa - Sportowa, Pasażerska, Zielona, przedłużenie ulicy Wyspiańskiego, przebicie ulicy Jagiellońskiej do Trębickiego, połączenie ulic Pasterskiej i Warszawskiej, przebicie pomiędzy Targową i Kopernika. Kolejne ulice będą projektowane zgodnie z potrzebami mieszkańców.
3) Ułatwimy komunikację w celu wzmocnienia dynamiki rozwojowej i budownictwa mieszkaniowego w nowych obszarach miasta, realizując przygotowane koncepcje:

• łącznik drogowy od ul. Małkińskiej do ul. Trębickiego, wzdłuż rowu melioracyjnego;
• nowy szlak drogowy wzdłuż torów za obwodnicą, od ul. Lubiejewskiej do PREFABETU przy ul. Różańskiej;
• ul. Sielska jako nowy łącznik „Osiedla BAGIŃSKA” (za obwodnicą) z centrum miasta.


3. Zadbamy o wzrost liczby mieszkań poprzez:

1) wskazanie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nowych obszarów pod budowę mieszkań, w tym budownictwa wielorodzinnego;
2) aktywne uczestnictwo w programach rządowych, np. Mieszkanie +;
3) budownictwo w ramach TBS;
4) rozwój budownictwa socjalnego.

4. Poprawimy bezpieczeństwo mieszkańców.

1) Rozbudujemy monitoring miejski.
2) Poprawimy bezpieczeństwo pieszych, szczególnie na drogach dojścia do szkół. 3) Umożliwimy rowerzystom bezpieczne poruszanie się po miejskich drogach m.in. poprzez budowę ścieżek rowerowych.
4) Doświetlimy przejścia dla pieszych.
5) Będziemy kontynuować współpracę z Policją w zakresie poprawy bezpieczeństwa.
6) Wzmocnimy działania w ramach miejskiego programu profilaktyki.

5. Zadbamy o czystą wodę i czyste powietrze.
1) Zrealizujemy plan rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej, w tym terenów położonych za obwodnicą oraz na tzw. osiedlu „Małkińska II”.
2) Unowocześnimy stację uzdatniania wody (SUW).
3) Wzmocnimy pozycję ekonomiczną ZGK. Uzyskanie statusu instalacji regionalnej dla składowiska odpadów w Lubiejewie daje ku temu solidne podstawy. Dla mieszkańców oznacza to przede wszystkim brak zagrożenia drastycznym wzrostem opłat za wywóz odpadów.
4) Pozyskamy partnerów na poziomie rządowym do skutecznego rozwiązania problemu zanieczyszczeń terenów po byłej nasycalni podkładów kolejowych. Podjęte już działania dają szansę na sprawne uporanie się z tym istotnym dla miasta i mieszkańców problemem.
5) Zmniejszymy zużycie energii poprzez:

• rozbudowę i podniesienie efektywności infrastruktury ciepłowniczej ZEC;
• uregulowanie spraw własnościowych gruntu pod ciepłownią przy ul. Lipowej we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową „NASZ DOM”, co pozwoli na nowe inwestycje;
• realizację rządowych programów proekologicznych, np. Czyste powietrze;
• promocję alternatywnych form komunikacji, w tym rowerów i skuterów elektrycznych;
• rozwój odnawialnych źródeł energii, np. fotowoltaika.


6. Poprawimy estetykę przestrzeni miejskiej.
1) Zrewitalizujemy Centrum Miasta – obszar pomiędzy ulicami: Batorego, Mieczkowskiego, Prusa i Pocztową.
2) Przygotujemy przestrzeń dla rekreacji i integracji:

• Zielona Ostrów – opracujemy program nasadzeń i rewaloryzacji terenów zieleni;
• Park POŁUDNIE – w południowej części miasta stworzymy obszar nowych inicjatyw społecznych. Poprzez współpracę miasta Ostrów Mazowiecka z Nadleśnictwem, gminą Ostrów Mazowiecka, miastem i gminą Brok oraz organizacjami społecznymi, wykorzystamy potencjał Doliny Dolnego Bugu i Puszczy Białej – Europejskie Obszary NATURA 2000 – dla nowoczesnej terenowej edukacji przyrodniczej dzieci, młodzieży i dorosłych, połączonej z rekreacją;
• sieć ścieżek rowerowych uczynimy bazą do dalszego programowania przestrzeni rekreacji i integracji społecznej;
• „Bajkowy Łącznik” – zagospodarujemy obszar pomiędzy ulicami: Prusa i 3 Maja, wzdłuż rowu melioracyjnego poprzez budowę utwardzonej ulicy oraz ciągu pieszo-rowerowego. Stworzymy miejsca służące aktywnemu odpoczynkowi;
• Ogródek Jordanowski - wykorzystamy w większym zakresie potencjał tego miejsca. Sezonowo udostępnimy Gród dla małej gastronomii. Przebudujemy scenę z widownią na wzór amfiteatru. Zamienimy piasek na placach zabaw na bezpieczną i estetyczną nawierzchnię syntetyczną. Wymienimy ogrodzenie i wybudujemy chodnik wokół obiektu oraz dodatkowe miejsca parkingowe;
• w rejonie parku „Za Stawem” powstanie pumptrack, mini pole golfowe i bulodrom;
• na terenie wokół Stawu Miejskiego stworzymy sezonowe kąpielisko (mobilny basen);
• zbudujemy zbiornik retencyjny, który poza swoimi zasadniczymi funkcjami będzie sprzyjał rekreacji nad wodą.


7. Zwiększymy zaangażowanie mieszkańców w procesy decyzyjne. Będziemy kontynuować projekt budżetu obywatelskiego oraz wprowadzimy szeroko pojęty program konsultacji społecznych.

8. Rozszerzymy formułę Ostrowskiego Forum Rozwoju. Inicjatywa okazała się potrzebną, docenioną zarówno w samorządzie, jak i przez przedstawicieli ostrowskiego biznesu. Przedsięwzięcie to zyskało również uznanie zewnętrznych podmiotów eksperckich. Dlatego uznajemy za słuszne i potrzebne rozszerzenie formuły OFR poprzez stworzenie Centrum Wsparcia Biznesu (CWB). CWB będzie na co dzień dbać o relacje gospodarcze samorządu z biznesem. Naszym wyzwaniem będzie organizacja Targów Agro – Ostrów Mazowiecka.

9. Wizerunek Miasta - dzięki naszym działaniom Ostrów Mazowiecka zyskuje markę miasta, w którym warto mieszkać, uczyć się, pracować i inwestować. Marka jest sprawą niezwykle istotną, wspiera powstawanie nowych, atrakcyjnych miejsc pracy, rozwój budownictwa, poszerzanie oferty rozrywkowej i kulturalnej. Tworząc dobry wizerunek miasta, łączymy działania - z jednej strony pracujemy nad poprawą jakości życia mieszkańców, z drugiej szeroko informujemy o podejmowanych działaniach. Ważne jest wyróżnienie się na tle innych miast. Wielką szansę w tym obszarze niesie ze sobą m.in. funkcjonowanie nowej instytucji kultury – Muzeum Dom Rodziny Pileckich. Pozycję miasta budują również rodzime firmy o ugruntowanej renomie w kraju i za granicą.

II. NOWA JAKOŚĆ USŁUG DLA MIESZKAŃCÓW – STAĆ NAS NA TO!1. Kultura i dziedzictwo

Zawsze towarzyszyło nam przekonanie, iż lokalne dziedzictwo jest cenną wartością, o którą musimy dbać. Inwestujemy w ochronę naszych zabytków. Przywróciliśmy do życia JATKI. Wkrótce oddamy do użytku inne obiekty kultury. Staną się one miejscem integracji społeczności lokalnej i autentycznego dialogu pokoleń.

Naszymi priorytetami w dziedzinie kultury i dziedzictwa są:
1) atrakcyjny program kulturalny MDK dla obiektu JATKI z możliwością prezentowania twórczości artystycznej;
2) oddanie do użytku Starej Elektrowni;
3) rozbudowa i remont Miejskiej Biblioteki Publicznej;
4) otwarcie siedziby Muzeum - Dom Rodziny Pileckich wraz z wystawą stałą przy ul. Warszawskiej 4;
5) dokończenie remontu Kina Ostrovia;
6) cykliczne wydarzenia kulturalne dla mieszkańców, np.: Dni Ostrowi, Moda na folklor, Day for art, Jarmarki Ostrowskie, Noc Muzeów, Święto Rotmistrza Pileckiego, Pożegnanie lata, Zjazd pojazdów zabytkowych, Zjazd Food trucków, Ostrowski Styl, Europejskie Dni Dziedzictwa, Noc Bibliotek, Piknik z książką, Piknik średniowieczny w Grodzie, Tydzień dla Polski;
7) rozwój wolontariatu w instytucjach kultury;
8) nowe propozycje warsztatów i zajęć, np.: półkolonie, program edukacyjny #mymłodzi, Młodzieżowe Ostrowskie Forum Rozwoju, Laboratorium Filmu, Orkiestra Młodych, program promocji dziedzictwa niematerialnego, projekty historyczne.

2. Oświata

Jakość kształcenia i wychowania dzieci jest fundamentem rozwoju społeczności lokalnej. Wszyscy potrzebujemy nowoczesnej, dobrej szkoły. Wykształcone młode pokolenie oznacza lepszą przyszłość dla każdego z nas. Dlatego inwestujemy w oświatę. Stwarzamy uczniom możliwość rozwoju zainteresowań i pasji. Dbamy o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Wielką wagę przywiązujemy do udziału rodziców w tworzeniu szkoły. Pragniemy wspólnie z rodzicami wyposażać młodych w wewnętrzny kompas, który nie pozwoli im zagubić się we współczesnym świecie.

Naszymi priorytetami w dziedzinie oświaty są:
1) budowa szkoły i przedszkola, tzw. Małej Jedynki;
2) utworzenie żłobka;
3) utworzenie nieodpłatnej Szkoły Muzycznej I stopnia;
4) wzmocnienie roli rodziców w funkcjonowaniu szkoły;
5) rozszerzenie oferty edukacyjnej dla uczniów poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć rozwijających uzdolnienia;
6) upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży dostępu do muzyki poważnej – realizacja Programu Edukacji Muzycznej;
7) pozalekcyjny program edukacji kulturowej, historycznej i przyrodniczej realizowany poprzez wspierane przez samorząd wycieczki szkolne;
8) wspieranie rozwoju młodzieży – Młodzieżowe Ostrowskie Forum Rozwoju, Program Postaw na Przyszłość;
9) tworzenie fundamentu rozwoju sportu w mieście poprzez system oddziałów sportowych;
10) organizowanie wolontariatu, powołanie zespołów wolontariuszy w każdej szkole;
11) stworzenie systemu stypendialnego jako narzędzia motywacyjnego dla dzieci i młodzieży.

3. Kultura fizyczna

Realizujemy długofalową strategię rozwoju sportu w mieście. Budujemy system oparty na współpracy z większymi ośrodkami i klubami. Rozszerzamy ofertę i ułatwiamy do niej dostęp. Organizujemy odbudowę gminnego Szkolnego Związku Sportowego dla poprawy funkcjonowania sportu szkolnego. Zlecamy realizację zadań z zakresu kultury fizycznej lokalnym klubom, przeznaczając na ten cel coraz większe środki finansowe oraz zapewniamy optymalne warunki do korzystania z miejskiej infrastruktury sportowej. Wspieramy sport seniorski, aby zapewnić mieszkańcom dostęp do widowiska sportowego na wysokim poziomie oraz stałą promocję miasta w kraju. Koncentrujemy się na profesjonalnym szkoleniu w oddziałach sportowych w SP nr 2. Korzystamy z potencjału związków sportowych oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Naszymi priorytetami w dziedzinie kultury fizycznej są:
1) realizacja programu SMOK (Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki) w SP nr 2 we współpracy z PZKosz (Polski Związek Koszykówki);
2) realizacja ambitnego projektu Legia Basket Schools i Legia Soccer Schools poprzez współpracę naszych lokalnych klubów z największym klubem w Polsce - LEGIĄ Warszawa;
3) współpraca z PZLA (Polski Związek Lekkiej Atletyki) rozpoczęta konsultacjami projektu modernizacji stadionu miejskiego i programu szkolenia dla oddziału sportowego. Kolejnym przedsięwzięciem jest wspólna realizacja projektu „Z podwórka na bieżnię” dla uczniów szkół powiatu ostrowskiego;
4) pozyskiwanie wsparcia finansowego z Ministerstwa Sportu i Turystyki w dwóch programach: „Modernizacja infrastruktury lekkoatletycznej” – remont stadionu oraz „Sportowa Polska” na realizację oświetlenia kortów tenisowych i remonty naszych pozostałych obiektów;
5) organizacja cyklicznych imprez sportowo-rekreacyjnych, np.: Gala sportów walki WORWar, 3x3 QUEST – Eliminacje Mistrzostw Polski w koszykówce 3x3, trzy imprezy biegowe: Tropem Wilczym (5km), Bieg Trzeciomajowy (10km) oraz Bieg Wolności i Solidarności (półmaraton), Festiwal Zdrowia i Urody „Miasto dla Kobiet”;
6) wybudowanie pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej. Dobrą lokalizacją jest np. teren przy ZS nr 1 przy ul. Rubinkowskiego. W tym celu zawrzemy porozumienie o wspólnej inwestycji z powiatem ostrowskim. Planujemy przygotować teren tak, aby umożliwić zadaszenie części boiska na sezon jesienno-zimowy i rozwiązać problem małej dostępności hal sportowych na potrzeby klubów realizujących szkolenie w piłce nożnej.

4. Pomoc Społeczna

Programy rządowe realizowane na szczeblu lokalnym (np. 500+, 300+), wypłata świadczeń rodzinnych czy zasiłków stałych powoduje, że z instytucji pomocy społecznej (Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej) korzysta coraz więcej osób. Dobrze zorganizowany i umiejętnie zarządzany ośrodek jest niezbędnym elementem dbałości o jakość życia mieszkańców. Zasoby ośrodka, przy wykorzystaniu zewnętrznych źródeł finansowania, współpraca z innymi instytucjami na terenie miasta tj. TBS, ZGK czy policją, są gwarantem rozwoju społecznego. Naszymi priorytetami w zakresie pomocy społecznej są:
1) Nacisk na rozwój pracy socjalnej w postaci usług i zamianę niektórych świadczeń pieniężnych na inne formy pomocy w następujących obszarach:

dzieci i młodzież - utworzymy świetlicę środowiskową dla dzieci i młodzieży z trudnych
środowisk, wprowadzimy pedagogów podwórkowych, zaprosimy rodziców do współpracy;
seniorzy i osoby niesamodzielne - rozszerzymy zakres usług opiekuńczych, w tym możliwość korzystania z teleopieki, rehabilitacji i opieki psychologa. Tworzymy Klub Senior+, gdzie osoby starsze, niewymagające specjalistycznej opieki, będą mogły bezpiecznie spędzać czas;
bezrobotni - stworzymy Klub Integracji Społecznej, w którym zapewnimy osobom długotrwale korzystającym z pomocy społecznej indywidualne wsparcie, aby ułatwić im powrót na rynek pracy;
miejska jadłodajnia - osoby potrzebujące otrzymają tam ciepły posiłek. Jest to rozwiązanie racjonalne ekonomicznie, a przede wszystkim da gwarancję właściwego sposobu wydatkowania środków publicznych na pomoc społeczną;
budynki socjalne - zwiększymy odpowiedzialność mieszkańców budynków socjalnych za miejsce, w którym mieszkają oraz budowanie pozytywnych wzorców zachowań;
Karty Dużej Rodziny - rozszerzymy wsparcie dla rodzin wielodzietnych.


2) Centrum Interwencji Kryzysowej - współpraca z instytucjami na rzecz rozwiązywania problemu przemocy w rodzinie i uzależnień, w tym utworzenie mieszkań chronionych dla osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, m.in. ofiar przemocy. 3) Maksymalnie wykorzystamy środki zewnętrzne do realizacji naszych zadań w ramach projektów:

• „Manufaktura Kreatywna”- świetlica środowiskowa;
• „Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych”;
• „Akcja Integracja”- aktywizacja zawodowa klientów pomocy społecznej, powstanie klubu integracji społecznej;
• „Klub Senior+”;
• „Miejska jadłodajnia”.


4) Zrealizujemy projekt obejmujący wprowadzenie zmian organizacyjnych w MOPS, w tym zwiększenie ilości pracowników socjalnych, wprowadzenie elektronicznego systemu przeprowadzania wywiadów, oddzielenie pracy socjalnej od świadczeń. Projekt jest w 100% finansowany ze środków unijnych. 5) Sprawnie zrealizujemy rządowe programy, m.in. Rodzina 500+ i Dobry Start oraz wdrożymy nowe programy społeczne.
6) Zaangażujemy wolontariuszy w prowadzone działania.

PODSUMOWANIE
Dotrzymujemy słowa. Zrealizowaliśmy zadania przedstawione w naszym programie wyborczym przed czterema laty. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu i dobrej współpracy całego zespołu. Dzięki skutecznym działaniom pozyskaliśmy na rozwój miasta środki zewnętrzne w wysokości ok. 45 mln zł. Nawiązane relacje na poziomie rządowym ułatwiają nam realizację zaplanowanych zadań. Po czterech latach miasto jest przygotowane do wdrażania kolejnych ambitnych zamierzeń. Zapewnią one Ostrowi Mazowieckiej dalszy dynamiczny rozwój. Nasz program jest gwarancją zbudowania miasta dobrego na przyszłość.